fbpx
en

POLISI PREIFATRWYDD RHENTU FILLA MOETHUS UWCHRADD (ULVR).

Mae ein Polisi Preifatrwydd newydd yn ddilys o 25 Mai, 2018

Pan fyddwch yn gwneud ymholiad am lety gwyliau gyda Ultimate Luxury Villa Rentals neu'n aros yn un o'n llety, rydym yn casglu ac yn prosesu data personol amdanoch chi. Mae’r ddogfen hon yn eich helpu i ddeall pa wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi, sut rydyn ni’n ei chasglu, at beth rydyn ni’n ei defnyddio, a pha hawliau sydd gennych chi ynglŷn â’ch data personol.

1 Data personol - yr hyn rydym yn ei gasglu ac ar gyfer beth rydym yn ei ddefnyddio

Rydym yn casglu ac yn storio:

 • eich enw
 • Eich cyfeiriad (lle mae gennym ni)
 • Eich manylion cyswllt
 • Manylion eich pasbort (os ydych yn aros yn un o'n filas Marbella, fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith yn Andalucia, Sbaen)
 • Eich dyddiad geni (os ydych yn aros yn un o'n llety)

Mae angen gwybodaeth pasbort yn ôl y gyfraith os ydych chi'n aros dros nos mewn fila neu westy, felly mae'n rhaid i ni gofnodi'r wybodaeth hon ar gyfer pob ymwelydd.

At ba ddibenion rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol?

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch i ni i:

 • Darparu ein gwasanaethau i chi.
 • Eich gwahodd i adael adolygiadau.
 • Ymateb i'ch cwestiynau a darparu gwasanaeth cwsmeriaid cysylltiedig.
 • Anfon ein cylchlythyrau a hysbysiadau cynnig arbennig atoch.
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a phrosesau cyfreithiol, ceisiadau gan awdurdodau cyhoeddus a llywodraethol, safonau diwydiant perthnasol a'n polisïau mewnol.
 • Diogelu ein gweithrediadau neu weithrediadau unrhyw un o'n cysylltiedig.
 • Diogelu ein hawliau, preifatrwydd, diogelwch neu eiddo a/neu eiddo ein cysylltiedig, chi neu eraill.
 • Caniatáu i ni fynd ar drywydd rhwymedïau sydd ar gael neu gyfyngu ar unrhyw iawndal a gawn.

Ar ba sail gyfreithiol ydyn ni'n prosesu'ch data personol?

Mae angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn:

 • Perfformiwch ein contract gyda chi (gweler Erthygl 6.1.b o’r GDPR)
 • Ar gyfer sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, lle bo angen (gweler Erthygl 9.2.f y GDPR)
 • Er mwyn rhoi gwybodaeth eich pasbort i'r awdurdodau pan fyddwch yn aros dros nos mewn llety rhent fila neu westy, yn unol â'r gyfraith.

Mae croeso i chi ddirymu eich caniatâd i ni gadw’r wybodaeth hon ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai fod gennym yr hawl i barhau i brosesu eich gwybodaeth os gellir ei chyfiawnhau ar un o'r seiliau cyfreithiol eraill a grybwyllir uchod.

2 Datgelu gwybodaeth bersonol

Rydym yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i’r partïon canlynol ac o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • I drydydd parti dim ond os ydych yn aros yn un o'n llety ac yr hoffech i ni drefnu gwasanaethau pellach ee trosglwyddiadau maes awyr, cogyddion preifat...
 • Caniatáu i werthwyr trydydd parti, ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaethau eraill berfformio gwasanaethau ar ein rhan.
 • Cydymffurfio â chyfreithiau neu ymateb i hawliadau, prosesau cyfreithiol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i subpoenas a gorchmynion llys) a cheisiadau gan awdurdodau cyhoeddus a llywodraeth
 • Cydweithredu â chyrff rheoleiddio ac awdurdodau'r llywodraeth.
 • I drydydd partïon er mwyn i ni fynd ar drywydd rhwymedïau sydd ar gael, neu gyfyngu ar iawndal y gallwn ei gynnal.
 • I drydydd parti yn achos unrhyw ad-drefnu, uno, caffael, gwerthu, menter ar y cyd, aseinio, trosglwyddiad neu warediad arall o’n busnes neu asedau i gyd neu unrhyw ran ohono (gan gynnwys mewn cysylltiad ag unrhyw fethdaliad neu achosion tebyg).

3 Cadw data

Rydym yn cadw’r wybodaeth pasbort am 3 blynedd fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu tra bo’n ofynnol i ddarparu gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, neu os oes angen i gadarnhau pwy ydych ar gyfer unrhyw archebion yr ydych wedi gofyn i ni eu darparu, a Phrif Ddata arall nes i chi ofyn. fel arall. Byddwn yn dileu'r wybodaeth hon ar eich cais a byddwn ond yn cadw log gyda'r wybodaeth ganlynol: eich enw, manylion cyswllt a dyddiad dileu eich Cyfrif. Byddwn yn cadw'r log am 3 blynedd. Bydd yr holl wybodaeth arall yn cael ei dileu.

4 Mesurau diogelwch

Rydym yn defnyddio amgryptio SSL 256-bit ar gyfer casglu, storio a diogelu'r holl ddata. Yn ogystal, rydym yn defnyddio mesurau sefydliadol, technegol a gweinyddol rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol o fewn ein sefydliad.

5 Mynediad a mewnwelediad i'r data personol sydd gennym amdanoch chi

Gallwch e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. a gofyn am wybodaeth am eich data personol. Ar ôl derbyn eich cais, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, sut rydym yn casglu’r wybodaeth, at ba ddiben rydym yn prosesu eich data personol, a gyda phwy rydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol. Ni allwn ond ymateb i geisiadau am wybodaeth am eich gwybodaeth bersonol a dderbyniwyd o'r un cyfeiriad e-bost yr ydym wedi'i gofrestru.

6 Cywiro a dileu eich data personol

Os yw unrhyw ran o’r Prif Ddata neu unrhyw wybodaeth bersonol arall sydd gennym amdanoch yn rhinwedd ein swydd fel rheolydd data yn anghywir neu’n gamarweiniol, mae croeso i chi ofyn i ni eich cynorthwyo i gywiro eich gwybodaeth.

7 Hawliau eraill

Yn ogystal â’r hawliau a nodir uchod ynglŷn â’ch data personol, mae gennych hefyd yr hawliau canlynol:

 • Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol a chyfyngu ar brosesu eich data personol oni bai bod hyn yn ein hatal rhag cydymffurfio â’r gyfraith.
 • Yn benodol, mae gennych hawl diamod i wrthwynebu prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Mae gennych yr hawl i wneud cais i ddad-danysgrifio o'n marchnata ar unrhyw adeg. Ni fydd eich tynnu'n ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu data a gynhaliwyd cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

8 Newidiadau i'r Polisi hwn

Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r Polisi hwn. Mae'r dyddiad a ddangosir ar ddechrau'r Polisi hwn yn nodi pryd y cafodd ei ddiwygio ddiwethaf. Os byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol iddo, byddwn yn rhoi rhybudd i roi cyfle i chi adolygu'r newidiadau cyn iddynt ddod i rym. Os ydych yn gwrthwynebu ein newidiadau, gallwch ofyn i'ch data gael ei ddileu o'n cofnodion.

9 Gwybodaeth gyswllt a lle i anfon cwestiynau neu gwynion

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon am ein polisi, sut rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, neu os hoffech i ni gywiro eich gwybodaeth bersonol, mae croeso i chi gysylltu â ni yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

Os na fydd cysylltu â ni yn datrys eich cwyn, mae gennych chi opsiynau pellach, er enghraifft efallai y byddwch bob amser yn cyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio diogelu data.

Hawlfraint © 2024 Ultimate Luxury Villa Rentals. Cedwir Pob Hawl.
Dylunio gwefan gan Fusion Hylif